HomeOver internetverzekering.nlOnline verzekering afsluitenVerzekering online premie berekenenLinksContact
Privacyverklaring

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer
Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte
De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle verzekeringsinstellingen in onze groep nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte gegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoer van wettelijke regelingen, de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking extra zorgvuldigheid verdienen. Dit zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht:

  • Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze geneeskundig adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de geneeskundig adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de geneeskundig adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Indien de geneeskundig adviseur aanvullende gegevens van een behandelend arts nodig heeft, zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd door middel van een machtiging.

  • Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld over een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn voorgevallen hoeft u niet te melden.

Raadplegen databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.


Melding bij College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het CBP. Deze meldingen zijn onder de meldingsnummers 1045076, 1271657, 1100900, 1285686, 1299328, 1299316, 1100893 en 1310522 opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP.

Inzage en correctie
Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende afdeling met bijsluiting van een kopie identificatiebewijs. Wij moeten binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Bent u van mening dat in strijd met de reeds eerder genoemde gedragscode wordt gehandeld, kunt u zich schriftelijk wenden tot het Klachtenbureau van Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich richten tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 - 3 338 999.

Untitled Document
Inloggenschade melden


Naam
Telefoon